testování odkazy

Informace k testování dětí ve školách můžete najít na těchto odkazech:

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí 

Video – testování žáků

Návod na testování – leták

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4. 2021

Proč testovat?

Podrobné informace o provozu MŠ Sluníčko od 12. 4. 2021 obdrží rodiče předškolních dětí a IZS nejpozději  9.4. do emailu.

provoz pro předškoláky

Vážení rodiče,

na jednání Vlády ČR  dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že v I. fázi rozvolnění je v mateřských školách od 12. dubna umožněna prezenční výuka pouze dětem v povinném předškolním ročníku a dětem IZS ve věku do 5ti let a to ve skupině max. 15ti dětí. Z tohoto důvodu budou děti rozděleny do několika skupin.

Na základě mimořádného opatření MZd je podmínkou docházky dětí do mateřské školy pravidelné testování dětí a to 2x týdně. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Abychom mohly zajistit bezproblémový nástup dětí do Sluníčka, prosíme o předběžné potvrzení docházky do třídního mailu odd. Žába.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, taktéž rodičů IZS,  se obracejte na řed. školy, 734 236 783.

Víme, že toto rozhodnutí Vlády ČR není pro vás příjemné, ale věřte, že i my bychom ve školce uvítaly nejraději všechna naše malá sluníčka.

Vzhledem ke stále se měnící situaci ze strany MZd i MŠMT vás prosíme o strpení, podrobnější informace obdržíte na email nejpozději během pátečního odpoledne.

Děkujeme za spolupráci

 

covid 19 a syndrom pims

Informace pro rodiče: Covid-19 a děti

Klinický průběh onemocnění covid-19 u dětí včetně novorozenců je ve většině případů mírný, s malým rizikem nutnosti hospitalizace či intenzivní péče. Mezi nejčastější hlášené příznaky u dětí patří horečka a kašel, gastrointestinální příznaky, bolest v krku, dušnost, myalgie, rýma, ucpaný nos a bolest hlavy.

Vzácně se může vyskytnout multisystémový zánětlivý syndrom PIMS-TS –plakátek. Toto nemocnění může probíhat závažně a vyžaduje rychlou a účinnou léčbu. Souvislost mezi infekcí SARS-CoV-2 a novou klinickou jednotkou multisystémového zánětu PIMS-TS nebyla dosud prokázána, ale zdá se být pravděpodobná. Příznaky syndromu se objevují obvykle od 2 do 4 týdnů po prodělání onemocnění covid-19.

Zdroj: Národní zdravotnický informační portál

covid +

<<<     >>>

Upozorňujeme, že dle sdělení rodičů je jedno dítě ze třídy Tučňák pozitivní. Naposledy bylo v MŠ v pondělí 22.2., dle hygieny se nás tedy netýkají žádná opatření. Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí.

zavření březen

<<<     >>>

Dle Nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021 jsou všechny mateřské školy od 1.3.2021 uzavřeny.

Rodiče dětí, kteří potřebují umístit dítě do MŠ, mohou kontaktovat telefonicky ředitelku školy. Týká se to pouze dětí, jejichž oba rodiče pracují ve složkách IZS.

Ze závažných organizačních důvodů je přerušen i provoz školního stravování.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

covid

<<<     >>>

Děkujeme všem rodičům, kteří v případě, že je dítěti nařízena karanténa, podstoupí testy na Covid-19 a po ukončení karantény doloží negativní výsledek emailem nebo prokazatelně sms na třídní mobil. Chráníte tím zdraví nejenom ostatních dětí a jejich rodin, ale i zaměstnanců, aby nemuselo opakovaně dojít k uzavření mateřské školy.

konec karantény

Vážení rodiče, od úterý 3. listopadu 2020 je MŠ opět otevřena. Děti, kterým byla do 29.10. hygienickou stanicí nařízena karanténa, budou do MŠ přijaty pouze po doložení negativního testu. Zprávu z HS můžete přeposlat na email MŠ, ráno předat učitelce vytištěnou nebo sms přeposlat na mobilní telefon třídy Žabičky. Bez tohoto potvrzení nebudou děti do MŠ přijaty.

uzavření mš říjen

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace mezi zaměstnanci mateřské školy, nejsme nyní schopny zajistit provoz MŠ. Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ od pondělí 26. 10. uzavřena. O další situaci vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Citace §3, odst.2,vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.
Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté,
co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Děkujeme za pochopení

Aktuální situace v MŠ

Z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance MŠ je od 22. října třída Žabičky v karanténě (platí pro děti, které byly ve třídě v pondělí 19.10. a bude je kontaktovat KHS). O dalším vývoji vás budeme informovat, sledujte webové stránky školy.

Děkujeme všem rodičům, kteří omezili docházku dětí do MŠ v těchto dnech, kdy platí mimořádná opatření, za vstřícnost a pochopení. Věříme, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

oznámení Covid

Vážení rodiče,

byla jsem rodiči informována, že jedno z našich dětí v odd. Tučňák má pozitivní výsledky testu na Covid-19. Toto dítě bylo ve školce naposledy v pátek 9.10. a dle sdělení Hygienické stanice se mateřské školy žádná opatření netýkají. Vzhledem k docházce do mateřské školy nemohlo toto dítě nakazit nikoho ze spolužáků ani zaměstnanců.

Bc. Ivana Jandová, ředitelka školy

Přesto věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí.

Aktuální informace o případném výskytu onemocnění Covid-19 v rodině nebo o nařízené karanténě, oznamujte na tel.číslo ředitelce školy: 734 236 783

Vážení rodiče,

obracíme se na vás s aktuálními informacemi, které se týkají provozu naší mateřské školy.

Jak jistě všichni víte, od 14. do 23. 10. vláda uzavřela všechny školy a na 26. a  27. 10. vyhlásil ministr školství tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami uzavírají provoz škol o další týden. Toto opatření  směřuje k omezení sociálních kontaktů. I my můžeme společně nemalou měrou přispět k vypořádání se s touto situací.

Přestože se uzavření netýká mateřských škol, žádáme rodiče, kteří v současnosti nechodí do zaměstnání, aby omezily docházku dítěte do školky, případně alespoň na některé dny v týdnu.

V týdnu od 26. do 30. října bude provoz mateřské školy vymezen prioritně pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají jinou možnost zajištění péče o děti.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že i vaší snahou je ochránit zdraví nejenom dětí, ale i zaměstnanců, aby nemuselo v důsledku nařízené karantény dojít k uzavření celé naší mateřské školy. V současné době je i naše školka v situaci, kdy máme některé zaměstnance v karanténě nařízené hygienickou stanicí. Doufáme, že toto naše opatření situaci prospěje a bude ukončeno s nástupem dětí do školy.

otevření mš

<<<     >>>

Vážení rodiče,

na základě Usnesení 37. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 4. 5. 2020 může dojít k obnovení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 14 od 25. 5. 2020. 

Z organizačních důvodů potřebujeme od vás informaci, jestli do MŠ vaše dítě nastoupí, neboť i škola se může v této složité době potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Vyčkejte na SMS od ředitelky školy, na kterou pak, prosím, stručně reagujte. SMS  obdržíte v nejbližších dnech.

Sledujte průběžně webové stránky školy, budou zde bližší informace týkající se organizace obnoveného provozu v mateřské škole.

opatření 3

OD 18. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ JE PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL    NA PRAZE 14

Pro všechny děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu či samoživitelů ze správního obvodu Prahy 14 je otevřena MŠ Obláček, Šebelova 874 na Černém Mostě. Budete-li potřebovat využít docházku dítěte do této mateřské školy, kontaktujte, prosím, předem telefonicky ředitelku MŠ Sluníčko I. Jandovou – 734 236 783

Usnesení Rady MČ Prahy 14

Děkujeme všem rodičům za pochopení a přejeme vám i nám všem pevné zdraví a brzký návrat do běžného režimu.

Informace k platbám školného – za dobu přerušení provozu MŠ vám bude poměrná část vrácena (150,-/týden).

mimořádné opatření

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemie koronaviru vás vyzýváme z důvodu ochrany zdraví vašich dětí i vás samotných ke zvážení docházky dětí do mateřské školy. Děkujeme za pochopení

Do mateřské školy nebudou v příštích dnech přijaty děti s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění – rýma, kašel!

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol