Povinně zveřejňované údaje o MŠ

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Informace o povinném subjektu, které musí být zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále jen informační zákon. Tyto informace musí být zveřejněny přímo na webových stránkách školy či školského zařízení. Strukturu zveřejňovaných informací o povinném subjektu stanovuje vyhláška č. 442/2006 Sb., dále jen vyhláška. V některých konkrétních případech stanovených informačním zákonem či vyhláškou mohou být informace zveřejněny nepřímo hypertextovým odkazem.

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty školy
 9. Rozpočet školy
 10. Žádosti o informace
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
 14. Nejdůležitější používané předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1.Oficiální název

Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen.Janouška 1005

IZO: 600040313

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola SLUNÍĆKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005 byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.78/Z/2000 a sídlí na adrese Gen. Janouška 1005, Praha 9. Zřizovací listina je ze dne 8. 12. 2000 a nabyla účinnosti 1. 1. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.33/Z/2001 za dne 26. 4. 2001, usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.57/ZMČ/2005 ze dne 15. 9. 2005 a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.19/ZMČ/2015 ze dne 31. 3. 2015 včetně dodatků.

Hlavní činností školy je dle zřizovací listiny zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zároveň zajišťuje závodní stravování ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb., školským zákonem. Organizační struktura je graficky znázorněna v Organizačním řádu: organ. struktura školy

4. Kontaktní spojení

Sídlo: Generála Janouška 1005/4, 198 00 Praha 9

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Generála Janouška 1005/4, 198 00 Praha 9

E-mailová adresa: slunicko-ms@volny.cz

Webové stránky: http://www.msslunickopraha14.cz/

Telefonní číslo: 281 913 402, 734 236 783

Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

ID datové schránky: zyqkze5

5. Bankovní spojení

č. účtu 28339081/0100 vedený u Komerční Banky a. s.

6. IČ

70884471

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1) Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Schválený rozpočet 2019 a 2020 a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Střednědobý výhled 2019-2022 a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Evidence dětí (školní matrika, spisy dětí, přehled docházky) v listinné a elektronické podobě v ředitelně MŠ

Školní vzdělávací program a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Školní řád a v listinné podobě v ředitelně MŠ

Záznamy z pedagogických rad v listinné podobě u zástupkyně MŠ

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ

Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ

Personální dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních v listinné podobě v ředitelně MŠ

Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

8.2) Rozpočet

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Městské části Praha 14 https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/o-uradu-mc-p14/rozpocty-zrizovanych-prispevkovych-organizaci/

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující způsob, jak získat informace, je přístupná zde Směrnice o svobodném přístupu a v listinné podobě v ředitelně MŠ.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonní číslo kanceláře školy. Takto je rovněž možné obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Informace k whistleblowingu

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu odmítnout žádost lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. Lze je podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto informace odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Formuláře

V případě potřeby je možné formuláře získat v kanceláři školy v úřední hodiny nebo po předchozí domluvě, případně jsou k dispozici na webu mateřské školy.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění k vyzvednutí dítěte

Žádost o poskytnutí informace

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jsou přístupné na https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

14.1) Nejdůležitější používané předpisy

Základy práva:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změněn některých zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon), ve znění č. 89/12 Sb.

Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

Vyhláška č. 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 364/2005 Sb. Vyhláška, o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška  č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, č. j. 32 372/2004-21

Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005

Pracovní právo:

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Zákon č. 2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon 205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušují nebo mění některé další zákony

Vyhláška č. 125/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Vyhláška č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 180/2015 Sb. Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška  č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021

Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 2005 č. j. 24 904/2005-14, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy

Metodický pokyn č. 37 014/2005-25 k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)

Financování školy:

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb.  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník

Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Vyhláška č. 114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 323/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Vyhláška č. 84/2005 Sb Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Vyhláška č. 383/2009 Sb. Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Vyhláška č. 410/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhláška č. 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška  č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech

České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Organizace školy, pedagogické procesy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Ústavní usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Zákon č. 3/1993 Sb., Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně právní-ochraně dětí

Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zákon č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 12/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzděláváním

Vyhláška č. 15/2005 Sb., Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 16/2005 Sb., Vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška č. 17/2005 Sb., Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Vyhláška č. 54/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška č. 64/2005 Sb., Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 43/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška č. 210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška  č. 107/2015 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj.32 405/2004 – 22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

14.2) Vydané právní předpisy

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazba nákladů za poskytnutí informací:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

 

1.      Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný 1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný 2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
2.      Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně 2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách 2,50 Kč/A4
3.      Kopírování na magnetické nosiče
Nenahrané CD 50,00 Kč/1ks
4.      Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
5.      Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace
6.      Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 150,00 Kč/hod.
7.      Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané mateřskou školou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

16. Licenční smlouvy

Mateřská škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva dle § 18 zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva dle § 18 zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva § 18 zákona 106/1999 Sb. za rok 2021