Vážení rodiče,

byla jsem rodiči informována, že jedno z našich dětí v odd. Tučňák má pozitivní výsledky testu na Covid-19. Toto dítě bylo ve školce naposledy v pátek 9.10. a dle sdělení Hygienické stanice se mateřské školy žádná opatření netýkají. Vzhledem k docházce do mateřské školy nemohlo toto dítě nakazit nikoho ze spolužáků ani zaměstnanců.

Bc. Ivana Jandová, ředitelka školy

Přesto věnujte, prosím, zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí.

Aktuální informace o případném výskytu onemocnění Covid-19 v rodině nebo o nařízené karanténě, oznamujte na tel.číslo ředitelce školy: 734 236 783

Pro předškolní děti (Žabičky), které v tomto období nebudou navštěvovat MŠ, jsou zde náměty pro činnosti doma. Pracovní sešity si můžete vyzvednout v Žabičce.

Vážení rodiče,

obracíme se na vás s aktuálními informacemi, které se týkají provozu naší mateřské školy.

Jak jistě všichni víte, od 14. do 23. 10. vláda uzavřela všechny školy a na 26. a  27. 10. vyhlásil ministr školství tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami uzavírají provoz škol o další týden. Toto opatření  směřuje k omezení sociálních kontaktů. I my můžeme společně nemalou měrou přispět k vypořádání se s touto situací.

Přestože se uzavření netýká mateřských škol, žádáme rodiče, kteří v současnosti nechodí do zaměstnání, aby omezily docházku dítěte do školky, případně alespoň na některé dny v týdnu.

V týdnu od 26. do 30. října bude provoz mateřské školy vymezen prioritně pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají jinou možnost zajištění péče o děti.

Velmi děkujeme za pochopení a věříme, že i vaší snahou je ochránit zdraví nejenom dětí, ale i zaměstnanců, aby nemuselo v důsledku nařízené karantény dojít k uzavření celé naší mateřské školy. V současné době je i naše školka v situaci, kdy máme některé zaměstnance v karanténě nařízené hygienickou stanicí. Doufáme, že toto naše opatření situaci prospěje a bude ukončeno s nástupem dětí do školy.

ZMĚNA PROVOZU TŘÍD

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 bude do odvolání  změněn odpolední provoz tříd (pokud nejsou děti na zahradě):

ZAJÍČEK – do 17.00 v Zajíčku

ŽABIČKY – do 16.00 v Žábě, 16.00 – 17.00 v Zajíčku

KUŘÁTKA – do 17.00 v Kuřátkách

TUČŇÁCI – do 16.00 v Tučňáku, 16.00–17.00 v Kuřátkách

Byly přidány nové fotografie

DOBRÁ ZPRÁVA!

Havárii na vodovodu se podařilo opravit, voda teče a tak bude v úterý 22.9. v MŠ Sluníčko běžný provoz.

NÁHRADNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI V PONDĚLÍ 21.9. A ÚTERÝ 22.9.

– provoz od 7,00 do 16,30 v ZŠ Gen. Janouška

– ZŠ Gen. Janouška spodní vchod – příchod do objektu od školky: po schodech před tělocvičnou dolů, kolem hřiště dozadu, vchod je shodný s ordinací logopedické péče a zubní ordinace – mapa

u vchodu si dítě vyzvedne pracovnice MŠ (není zde zvonek,vyčkejte příchodu pracovnice)

– s sebou v baťůžku bačkory, láhev s pitím, 3 krabičky s jídlem, které nemáme možnost ohřát – svačina, oběd, odpolední svačina

Máme samostatnou třídu se soc. zázemím, s dětmi ZŠ se nepotkáme, většinu dne budeme venku.

Případné změny docházky v pondělí a v úterý oznamujte nejlépe SMS na mobily jednotlivých tříd a sledujte informace na web stránkách MŠ.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu odstranění vodovodní havárie dojde v pondělí 21. 9. a úterý 22.9. k úplné odstávce dodávky vody a v souvislosti s epidemií COVID-19 z hygienických důvodů k uzavření mateřské školy. V případě dřívějšího ukončení či prodloužení opravy vás budeme informovat na web stránkách školy.

V případě neřešitelné situace v zajištění péče o dítě kontaktujte v pátek dopoledne ředitelku MŠ.

Setkání s prvňáčky

Naše pravidelné podzimní setkání s prvňáčky se letos NEKONÁ! (z důvodu mimořádné situace v souvislosti s Covid-19). Pokud to bude možné, pokusily bychom se zorganizovat setkání na jaře 2021.

Opatření MŠ v souvislosti s aktuální situací Covid-19

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které již MŠ Sluníčko navštěvovaly, budou ve čtvrtek 10. září od 16 hodin v Žabičce

Z důvodu hygienických opatření vás žádáme, aby se dostavil vždy jen jeden zákonný zástupce.

Schůzka bude probíhat BEZ DĚTÍ a prosíme, abyste přišli v rouškách.

V úterý 1. září přiveďte děti do 8 hodin. Novým dětem doporučujeme pobyt do 9,30 hodin v lehkém oblečení vhodném do třídy.  Obdržíte pokyny k platbám a další informace.

Třídní schůzky pro rodiče nových dětí budou ve středu 2. září od 16 hodin ve třídě Zajíček. Z důvodu hygienických opatření vás žádáme, aby se dostavil vždy jen jeden zákonný zástupce.

Schůzka bude probíhat BEZ DĚTÍ a prosíme, abyste přišli v rouškách.

Třídní seznamy jsou vyvěšeny na dveřích ředitelny.

Opatření v MŠ  od 1. září 2020

Vzhledem k situaci s Covid-19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob přítomných v MŠ. Sledujte aktuální informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a webu MŠ.

  • Při prvním nástupu dítěte v novém školním roce předloží zákonný zástupce čestné prohlášení které je ke stažení a k vytištění na www.msslunickopraha14.cz. V případě potřeby bude tiskopis k dispozici v mateřské škole.
  • Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží před nástupem dítěte potvrzením lékaře.
  • Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude mu poskytnuta rouška a bude umístěno do samostatné místnosti.Neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si dítě co nejdříve vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Přistupujte tedy v tomto období zodpovědně k momentálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte.
  • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby v areálu MŠ nedocházelo ke shromažďování osob, budou dodržovat obecná pravidla chování stanovená  mimořádnými opatřeními – odstupy nejméně 2 metry, tzn. v šatně dětí maximálně 4 doprovázející osoby. Proto doporučujeme, aby dítě doprovázela pouze 1 osoba. V prostorách MŠ se, prosím, zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.
  • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou a dodržování zvýšené osobní hygieny, čištění zubů je zrušeno.
  • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad, důkladný úklid, větrání i dezinfekci vnitřních prostor MŠ.

Přejeme všem dětem i rodičům hezké a pohodové prázdniny, předškoláčkům dobrý start v první třídě a děkujeme vám, že jsme společně zvládli tento nelehký školní rok.

Těšíme se na vás zase 1. září. Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích tříd 28.8. Nové děti přivádějte mezi 7,30 – 8,00 hod.

Schůzka pro rodiče nových dětí bude ve středu 2. září od 16 hodin v Zajíčku.

Schůzka pro rodiče dětí, které už MŠ Sluníčko navštěvují, bude v druhém týdnu v září.

Informace k prázdninovému provozu

Prázdninový provoz 2020 po dohodě se zřizovatelem bude probíhat od 7. 7. do 31. 7. 2020 v MŠ Sluníčko pouze pro přihlášené děti z MŠ Sluníčko a MŠ Obláček.

Provoz MŠ je od 7 do 17 hodin. Děti se budou ráno scházet na školní zahradě – příchod hlavní brankou. Vyčkejte vždy příchodu učitelky. V poledne i odpoledne děti vyzvedávejte opět na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí budou děti ve třídě. Informace o rozmístění do tříd při špatném počasí budou na dveřích třídy Kuřátka.

Dejte dětem oblečení odpovídající počasí, holínky v tašce a podepsanou láhev s pitím. První den nástupu do MŠ v letním provozu přineste, prosím,  podepsané čestné prohlášení.

Další informace o podmínkách provozu zde: Informace k provozu MŠ.

 

Byla přidány nové fotografie

Platby za období uzavření MŠ – pandemie Covid 19

ŠKOLNÉ

Po uhrazení platby za 06/2020 vám bude vrácena na účet poměrná část školného za dobu uzavření MŠ (16.3. – 22. 5. 2020) tj. 1350,-

SRPŠ 

Dětem, které k 31. 8. 2020 ukončují docházku v MŠ Sluníčko, bude vráceno na účet 500,- za nevyužití fondu SRPŠ v době uzavření MŠ. Dětem, které budou od září pokračovat v docházce v MŠ Sluníčko, bude částka převedena na příští školní rok.

PLAVÁNÍ

Částka za nevyužité lekce plavání vám bude vrácena v nejbližším termínu po vypořádání s plaveckou školou.

Byly přidány nové akce

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 zde:

Rozhodnutí o nepřijetí/přijetí si vyzvedněte v pondělí 1. 6. 2020 od 9 do 16 hodin u ředitelky školy.

Byly přidány nové fotografie

Školné za období 16.3. – 22.5. (uzavření MŠ z důvodu mimořádných opatření) vám bude vráceno na účet během měsíce června.

Informace k obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020. Jelikož může docházet ke změnám kvůli aktuální situaci, prosíme, sledujte, pravidelně webové stránky a informace na dveřích tříd.

čestné prohlášení

Obnovení provozu MŠ  od 25. 5. 2020 – děkujeme rodičům za zaslané informace o docházce dětí. Omlouváme se, ale z technických důvodů (zhroucení systému  hromadných sms) některé sms nebyly odeslány a ani jsme neobdržely sms, které byly poslány od 8.5. Prosíme tedy tyto rodiče, aby informaci o docházce dítěte do MŠ poslali co nejdříve sms na třídní telefon nebo na email slunickocernymost@gmail.com.

Děkujeme za pochopení

 

Vážení rodiče,

na základě Usnesení 37. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 4. 5. 2020 může dojít k obnovení provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 14 od 25. 5. 2020. 

Z organizačních důvodů potřebujeme od vás informaci, jestli do MŠ vaše dítě nastoupí, neboť i škola se může v této složité době potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Vyčkejte na SMS od ředitelky školy, na kterou pak, prosím, stručně reagujte. SMS  obdržíte v nejbližších dnech.

Sledujte průběžně webové stránky školy, budou zde bližší informace týkající se organizace obnoveného provozu v mateřské škole.

Byly přidány nové náměty pro předškoláky

Byly přidány nové fotografie – školka v karanténě

Byly přidány nové informace k zápisu. Elektronický předzápis je funkční od 1. dubna. Vzhledem k současné mimořádné situaci se pokuste vyřídit včas zejména potvrzení od lékaře na Žádosti.

PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Platbu stravného můžete pozastavit. Platby školného je třeba zasílat dále. Částku za celou dobu přerušení provozu vám zašleme najednou. Děkujeme

Milí rodiče, z důvodu přerušení provozu mateřské školy (epidemie COVID-19) se nemůžeme věnovat vašim dětem, zejména předškolákům, kteří mají povinné předškolní vzdělávání. V nové záložce „Náměty pro předškoláky“ vám proto nabízíme několik inspirací pro práci s dětmi v domácím prostředí v tomto náročném období. Myslíme na vás i na děti a věříme, že se brzy zase uvidíme.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ sledujte, prosím, v záložce ZÁPIS.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JE ZRUŠEN!

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – vzhledem k současné situaci nebude v plánovaných termínech probíhat v žádné mateřské škole. O novém termínu budete včas informování prostřednictvím webových stránek MŠ.

OD 18. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ JE PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL    NA PRAZE 14

Pro všechny děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu či samoživitelů ze správního obvodu Prahy 14 je otevřena MŠ Obláček, Šebelova 874 na Černém Mostě. Budete-li potřebovat využít docházku dítěte do této mateřské školy, kontaktujte, prosím, předem telefonicky ředitelku MŠ Sluníčko I. Jandovou – 734 236 783

Usnesení Rady MČ Prahy 14

Děkujeme všem rodičům za pochopení a přejeme vám i nám všem pevné zdraví a brzký návrat do běžného režimu.

Informace k platbám školného – za dobu přerušení provozu MŠ vám bude poměrná část vrácena (150,-/týden).

V případě, že nezbytně potřebujete umístit v těchto dnech dítě do mateřské školy (viz Usnesení k omezení provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 14 ) , domluvte, prosím,  předem s ředitelkou MŠ emailem (slunicko-ms@volny.cz) nebo SMS na telefonu 734 236 783.

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR jsou všechny děti do odvolání omluveny z docházky i stravování v MŠ.

Žádosti o OČR posílejte na email školy: slunicko-ms@volny.cz

nebo sms na tel: 734 236 783

Sledujete, prosím, aktuální informace na webu MŠ.

Vážení rodiče, na základě usnesení Rady MČ Prahy 14 mám kompetenci pouze k omezení provozu mateřské školy. Přesto vás žádám se vší vážností a zodpovědností vůči vám samotným, ale také personálu školy, zvažte, zda děti v pondělí ráno do školky přivedete.

Bc. Ivana Jandová, ředitelka školy

Usnesení k omezení provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 14 

V pondělí ráno bude děti přijímat ředitelka MŠ ve třídě Zajíček pouze na základě čestného prohlášení. Případné dotazy v nutném případě směřujte na ředitelku školy.

telefon: 734 236 783

Potřebujete-li vystavit OČR, napište emailem žádost ředitelce školy, bude vám vystaven elektronicky.

 

Vyjádření zřizovatele k současné situaci

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČESKÉ REPUBLICE BUDE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIJÍMAT POUZE DĚTI, JEJICHŽ RODIČE PÉČI PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ NEZBYTNĚ POTŘEBUJÍ.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO OPATŘENÍ, KTERÉ CHRÁNÍ NÁS VŠECHNY

Vzhledem k mimořádné situaci nebudou do odvolání probíhat zájmové projekty ani plavání. Akce v nejbližších dnech jsou zrušeny. Sledujte, prosím, aktuální informace na webu i na nástěnkách ve třídě.

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemie koronaviru vás vyzýváme z důvodu ochrany zdraví vašich dětí i vás samotných ke zvážení docházky dětí do mateřské školy. Děkujeme za pochopení

Do mateřské školy nebudou v příštích dnech přijaty děti s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění – rýma, kašel!

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Upozorňujeme rodiče na karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Itálie

Mimořádné_karantenni_opatřeni_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky

Vážení rodiče,

v souvislosti se šířením koronaviru vás žádáme o součinnost a zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví vašich dětí i pedagogů. Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region především v Itálii (oblasti viz zejména http://www.mzcr.cz/), žádáme vás, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili učitelce ráno při příchodu do mateřské školy a sdělili podrobné informace, nezbytné ke správnému vyhodnocení rizika. Ke sdělení této informace můžete být též učitelkou vyzvány. V případě pobývání ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy kontaktujte ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obraťte na epidemiologické centrum. Kontakt:   Mgr. Romana Vanclová

Telefon: + 420 281 000 452

Mobilní telefon: + 420 735 726 509

Fax: + 420 286 884 450

E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

V případě respiračních příznaků nemohou vaše děti MŠ navštěvovat!

Doporučení Státního zdravotního ústavu

 

Prázdninový provoz mateřských škol na Praze 14

INFORMACE PRO RODIČE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Byly přidány informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Byly přidány nové akce

Sleva na dani – potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2019 – bude vám v nejbližších dnech vydáno ve třídě na formuláři MŠ.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020.

kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ je uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020

Byly přidány nové fotografie

Pedagogové naší školy se středeční stávky neúčastní, ale se stávkujícími sympatizujeme a podporujeme jejich požadavky.

Po dohodě se zřizovatelem, tj. ÚMČ Praha 14, bylo odsouhlaseno uzavření všech mateřských škol ve dnech 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020. Provoz začne 6. ledna 2020

Byly přidány nové fotografie

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Zajíček a Kuřátka budou ve středu 4. září od 16 hodin ve třídě Zajíček. Účast bez dětí!

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze třídy Tučňák a Žabičky budou v úterý 10. září od 16 hodin ve třídě Žába. Účast bez dětí!

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se na vás 2. září. Seznamy dětí budou vyvěšeny od 29. 8. na vchodových dveřích tříd a na dveřích do ředitelny.

Umístění přihlášených dětí na prázdninový provoz bude vyvěšeno v pondělí 22. 7. na vchodových dveřích tříd. Dítě bude přijato do třídy až po uhrazení stravného v kanceláři vedoucí školní jídelny – od 6,30 – 8 hodin.

Prosíme rodiče předškoláčků o vyplnění krátkého dotazníku:

Dostupnost dotazníku od 3. – 19. 6. 2019. Děkujeme za spolupráci.

Byly přidány nové fotografie

Přijaté děti pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30.5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí!

Nepřijaté děti   pro školní rok 2019/2020 dle registračních čísel

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020 (podle registračních čísel) bude zveřejněn nejpozději 30. 5. 2019 na webu MŠ Sluníčko a na vchodových dveří – ředitelna.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 16 hodin ve třídě Žabičky. Účast rodičů bez dětí.

Rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz v MŠ Sluníčko

Byly přidány nové akce

Nové fotografie z „Dřevíčkové dílničky“

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Byly přidány fotky z Karnevalu

Prázdninový provoz mateřských škol Praha 14

INFORMACE PRO RODIČE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Nové fotografie: Konečně zima a sníh!

Byly přidány nové recepty. Zkuste je vyzkoušet doma. Dobrou chuť!

Sleva na dani – potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2018 – bude vám v nejbližších dnech vydáno ve třídě na formuláři MŠ.

Jako vánoční překvapení jsme si dnes užili krásný vánoční koncert s dechovým triem Accordo

a jak se u nás líbilo hudebníkům si můžete přečíst zde

Přejeme všem dětem a rodičům krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019.      

kolektiv MŠ Sluníčko

 

Vánoční provoz MŠ

po dohodě se zřizovatelem, tj. ÚMČ Praha 14, bylo odsouhlaseno uzavření všech mateřských škol ve dnech 27. prosince – 2. ledna – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Byl přidán nový recept na pomazánku z červené řepy

Pobavte se novými Perličkami vašich dětí

Byly přidány nové fotografie

Byly přidány nové fotografie

Byly přidány nové fotografie

Byly přidány nové akce

Třídní schůzky pro rodiče se budou konat ve středu 5. září od 16 hodin ve třídě Zajíček.  Účast všech rodičů je žádoucí, schůzky se konají bez přítomnosti dětí.

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září. Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vchodových dveřích od pátku 31. 8. 2018.

Těšíme se na Vás.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny a těšíme se na Vás zase 3. září

kolektiv MŠ Sluníčko

Byly přidány fotografie z Loučení se Sluníčkem

Prosíme, rodiče, aby si zrušili platby stravného a školného na červenec a srpen.

Změna termínu – „Dravci v letu“ budou v pátek 15. června

Byly přidány nové fotografie

Byly přidány informace o ochraně osobních údajů

Dotazníkové šetření SCIO – závěrečná zpráva

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

Byly přidány fotografie z výletu předškoláků do Prahy

Byly přidány nové fotografie

Byly přidány nové akce

Byly přidány nové recepty

Rezervace termínu pro zápis do MŠ je možná zde

Informace k zápisu na prázdninový provoz zde

Byly přidány nové fotografie z Karnevalu

Provoz MŠ Sluníčko v červenci a srpnu 2018

Z důvodu rekonstrukce školní zahrady bude naše MŠ o 1. 7. do 31. 8. uzavřena. Náhradní provoz pro přihlášené děti budou zajišťovat tyto mateřské školy:

9. – 20. 7. – MŠ Korálek, Bobkova 766

23. 7. – 10. 8. – MŠ Hostavice

13. – 24. 8. – MŠ Chvaletická 917

Nahlaste, prosím, zájem u p. učitelky ve třídě. Termíny zápisu do těchto MŠ budou včas oznámeny.

 

Byly přidány informace k Zápisu do MŠ

V pátek 2. 2. 2018 bude MŠ uzavřena

(odstávka vody a pololetní prázdniny ZŠ)

V pátek 2. února bude v naší MŠ přerušena dodávka vody.

Oznámení

Z tohoto důvodu nebude možné zajistit standardní hygienické podmínky provozu MŠ. Prosíme, rodiče, aby tento den zvážili docházku dítěte a nahlásili u učitelky ve třídě. V případě, že docházku v tento den potřebujete, přineste, prosím, svému dítěti podepsanou lahvičku s pitím. Děkujeme

 

Byl přidán nový recept na maďarskou polévku Halászlé

Změna termínu – program „Zajíček a velká mrkvová záhada“ bude v pondělí 5. února