Další aktivity

Preventivní programy

Zaměřujeme se na prevenci sociálně patologických jevů, bezpečnost, ochranu a péči o zdraví dětí.  V rámci vzdělávání  v mateřské škole probíhají programy „Prevence proti úrazům“, „Zdravá Pětka, „Zdravý úsměv“ a další, které podporují vytváření zdravých životních návyků dětí.

Poznáváme Prahu 14

Třídní projekt pro předškoláky je zaměřen na poznávání zajímavých míst na Praze 14. V rámci vycházek chodí nejen do přírody, ale také se seznamují s důležitými body v okolí.

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do celostátní kampaně na podporu čtenářské gramotnosti. Ve třídách dětem čteme každý den. Po celý rok nám předčítají rodiče, prarodiče i starší sourozenci dětí. Vyvrcholením je tzv. Velké čtení v červnu každého roku s významnou osobností v Galerii 14.

PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM JE TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ DO ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI DÍTĚTE.

Keramika pro děti

Všechny děti si několikrát za rok vyzkouší práci s keramickou hlínou, často i ve  spolupráci s rodiči. Rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, schopnost práce s přírodním materiálem, tvořivost a estetické vnímání. Naše MŠ má vlastní keramickou pec.

Cvičíme se zvířátky

MŠ je zapojena do projektu „Rozvoje sportovní všestrannosti“ , který organizuje Česká obec sokolská. Jde o celoroční projekt pro předškolní děti na podporu rozvoje zdravého pohybu dětí. Děti provázejí jednotlivými činnostmi zvířátka,  úkoly jsou rozděleny do 5 okruhů – přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti.

Hravé učení

Využíváme kvalitní pracovní sešity od vydavatelství Taktik, které jsou zaměřeny na efektivní vzdělávání předškolních dětí, využívají hravé prvky, podporují dětskou vnímavost a jsou v souladu s obsahovými a výkonovými standardy Státního vzdělávacího programu. „Hravá Pastelka“ pro střední i starší věkovou skupinu se zaměřuje na rozvoj grafomotoriky u dětí, což je důležité pro budoucí nácvik psaní. Předškolní děti pracují také se sešitem „Hravá matematika“.

Digitální vzdělávání

V rámci třídních aktivit využíváme také interaktivní tabuli a interaktivní panel MultiBoard. Děti mohou plnit nejrůznější úkoly, kreslit, učit se písničky … Tyto technologie slouží jako doplněk a další metoda při procvičování právě probíraných témat.

Malá technická univerzita

projektové dny pro předškoláky

Se Sluníčkem česky, vesele a hezky

Tento projekt je zaměřen na integraci a socializaci dětí s odlišným mateřským jazykem do komunity vrstevníků v mateřské škole. Proškolené učitelky s dětmi procvičují správnou výslovnost a intonaci, pomáhají vytvářet a rozvíjet slovní zásobu a schopnost porozumět a reagovat v běžných situacích.